Knowledge

การสื่อสารทั้งภายนอกและภายในองค์กร
05/09/2559 12:34
รหัสที่ใช้ใน Catalog คือ การสื่อสารจากภายในถึงลูกค้า รหัสที่ใช้ภายในองค์กร ก็คือ การสื่อสารเพื่อประสานงาน ดังนั้น รหัสที่สัมพันธ์กันตั้งแต่ลูกค้าจนถึงผู้ผลิตควรใช้รหัส เหมือนกันเพื่อความง่ายในการประสานงาน
ทำไมอยากเพิ่มไส้แฟ้ม แล้วแฟ้มต้องแพงขึ้น
23/07/2559 14:18
เกร็ดความรู้เรื่องแฟ้ม
สมุดนักเรียน กับเรื่องที่ต้องรู้ อย่าโดนหลอก
21/07/2559 13:00
ความรู้เบื้องต้น ให้จัดซื้อให้ได้สมุดนักเรียนที่ได้มาตรฐาน
มาตรฐานสมุดนักเรียน
30/07/2558 00:46
มาตรฐานสมุดนักเรียนในประเทศไทย